Mona's Dancing ---> Dance Forms

Round Dancing
Dance Demo Videos ---> Cha Cha ---> Tango
Svenska:

Pardans Ballroom Tävling Guidad Square


Guidad Pardans kallar vi det på svenska, som på engelska heter Round Dance eller Choreographed Ballroom Dancing.
Pardans finns i många olika former t ex: folkdans, gammaldans, modern dans, latinamerikansk dans. Inom varje kategori finns många olika rytmer t ex: vals, hambo, modern vals, slowfox, cha cha, argentinsk tango. I alla pardanser finns en person (ofast herre) som för (=leader) och en person (ofast dam) som följer (=follower). Inom varje rytm finns många olika figurer, steg och turer som kan dansas. Dessa figurer kan sättas ihop till en danskoreografi. top
I Ballroom = fri pardans är det herren som hela tiden planerar in olika figurer och bjuder in damen att följa. Herren koreograferar dansen momentant. Damen måste lära sig att hela tiden känna vad herren tänker! Inte så lätt om herren har många olika figurer i sin repertoir! För att underlätta detta kan paret antingen lära sig en danskoreografi utantill eller ha en dansledare som ropar ut figurernas namn. top
I tävlingsdans har paret en inlärd danskoreografi för varje rytm som kan dansas till vilken musik som helst.
I Guidad Pardans finns en dansledare (=cuer) som ropar ut figurerna i takt med musiken. Dansarna behöver inte komma ihåg hela koreografin bara namnet på varje figur. Både herre och dam får samma information och det blir mycket lättare och roligare för paret att genomföra dansen. En stor fördel med detta är också att man kan ha hur många olika koreografier som helst till en viss mängd figurer. Dansen blir på så sätt mer anpassad till varje musikstycke och oerhört varierad! top
Square Dance är en dans för fyra par i en kvadratisk formation. En caller ropar ut dansfigurerna som omfattar alla 8 personerna på olika sätt. Varje dansare kan röra sina fötter på vilket sätt som helst men händer och kropp måste röra sig enligt det som callas. Musiken är bara till för nöjes skull och kan varieras i det oaändliga för att glädja dansarna! top
English:

Couple Ballroom Competition Choreogr. Square


Guidad Pardans is what we call it in Swedish, that in English is called Round Dance or Choreographed Ballroom Dancing.
A couple can do many different forms of dancing, such as: folk dancing, Swedish gammaldans, modern and latin american dancing. Within each dance category there are many different rhythms, such as: waltz, hambo, modern waltz, slowfox, cha cha, argentine tango. In all these dances one person is the leader (often a man) who is leading the other person, the follower (often a lady). Within each rhythm there are many different figures and steps which can be danced. These figures build the dance choreography. top
In Ballroom Dancing the man is all the time planning which dance figures to perform inviting the lady to follow. The lady must learn to be able to feel what the man is thinking! Not a very easy task! To fascilitate this the couple can either learn the entire dance choreography by heart or have a dance leader call out the name of each figure. top
In competition dancing the couple have a specific dance choreography to each rhythm that can be used to any music.
In Choreographed Ballroom Dancing there is a cuer who calls out the name of the figures during each measure of the music. Thus the dancers only need to remember the name of each figure. Both the man and the lady get the same information and it becomes a lot easier for the couple to succesfully perform and enjoy the dance. A great advantage with this is also that you can have a large number of different choreographies to the same amount of figures. The dancing will be more adapted to the music and enormously variated. top
Square Dance is a dance for four couples in a square formation. A caller calls out the dance figures which involve all 8 people in different ways. Each dancer can move his/her feet in any way he/she likes but the hands and the body must move according to the calls. The music is just there for fun and can be undefinitely variated to please the dancers! top

© Copyright 2012 --- Mona Törnquist --- Last Updated 2018-01-26