Mona's Dancing ---> About Us

Zofin = Ballroom hall in Prague
Dance Demo Video ---> Serenantella Tango (7 Mb) --- Demo Cueing ---> Petite Tango Jalousie (4,5 Mb)
Svenska:
Dusan och jag (Mona) är förtjusta i att dansa, cuea och lära ut dans, samt lära oss själva mer. Vi bor söder om Stockholm, Sverige, och är cuer och instruktörer i Round Dance. Vi ordnar olika slag av kurser och danser i vår egen klubb Carousel Club #365 i Park Folkets Hus, Älvsjö eller andra ställen. Utöver det är vi med på olika aktiviteter inom SRDA och Carousel Club #358. Se annonser på menyn.

Så ofta vi har tillfälle deltar vi även i Ballroom, Square och Round dans arrangerat av olika klubbar.


Dusan är född i Prag och började dansa Ballroom redan som 15-åring. Det ingick i den sociala utbildningen av ungdomar i Tjeckoslovakien på den tiden. Han kom till Sverige 1968, gifte sig och fick en son. Fritiden ägnades åt sonen och resor tillsammans med honom till olika delar av världen. Efter skilsmässa började han dansa Ballroom hos Gunnar Lilja samt Square Dance i klubben Ericsson Square Dancers, eftersom han då jobbade på Ericsson Telecom.
Mona är född i Uddevalla i Bohuslän och fick tidigt dansintresse men fick inte lov för mamma att gå på balett. Hon fick nöja sig med en lång rad skoldanser och liknande i tonåren. Som ung studerande i Stockholm började hon dansa folkdans i Akademiska Folkdanslaget samt isdans i Akademiska Konståknings Klubben. Där började dansintresset blomstra. Men med giftermål och tre barn spårade intresset in på segling och skidåkning och dansen fick vila.
Alla barnen växte upp och Mona skilde sig också. Efter 20 år som lärare i skolan började Mona jobba på Ericson Telecom. och hittade där vägen till dess Square Dance klubb. Och vad hände då? Hon träffade Dusan år 2000! De var själsfränder och båda älskade dans...
Squaredansen fortsatte men Dusan förde också Mona's fötter in i Ballroom dansens värld. De dansade 10 år hos Gunnar Lilja, de deltog i flera andra kurser, bland annat på Öland, med kända dansprofiler som lärare: Malin och David Watson, Tony Irving, Ingrid Beate Thompson, Elisabeth och Ivo, Jonathan och Oksana. Inom denna dansform lärde de sig grundläggande styling och dansteknik, särskilt inom standarddanserna.
I dessa sammanhang träffade Dusan och Mona på Round Dance (RD) och blev så fängslade av denna dansform att de gjorde 3 års uppehåll i Squaredansen. Eftersom de flesta figurer på högre nivåer inom RD bygger på Ballroom gick det rätt så smidigt att lära sig RD. De gick på alla nivåer samtidigt och försökte lära sig så mycket som möjligt från både instruktörer och andra dansare.
Mona blev snart intresserad av cueing och tränade hemma tills det fungerade. För att inte tala om ändlösa studier av cue sheets.
Så gick det till när vi blev ett cuer/instruktörspar ... men vi har fortfarande mycket att lära ... top
English:
Dusan and I (Mona) enjoy to dance, cue and teach dancing, and learn more ourselves. We live south of Stockholm, Sweden, and are cuer and teachers in Round Dancing, and run activities in Choreographed Ballroom and Round Dancing within our own Carousel Club #365 in Park Folkets Hus, Älvsjö and other places. We also participate in dances arranged by SRDA and Carousel Club #358. See flyers on the menu.

Whenever we have an opportunity we participate in Ballroom, Square and Round Dancing, arranged by various clubs.


Dusan was born in Prague and started to dance Ballroom already by 15 years of age. It was included in the social education of youngsters in Prague at that time. He came to Sweden 1968, got married and had a son. Leisure time he spent travelling with his son to many parts of the world. After divorcing he took up Ballroom Dancing again coached by Gunnar Lilja and he also started Square Dancing in the Ericson Square Dance Club, since he was working with Ericsson Telecom.
Mona grew up in Uddevalla in Bohuslän, Sweden. She early had an interest in dancing but was not allowed by her mother to start Balley Dancing. She had to refine herself to school dances and similar. As a young student in Stockholm she started to do Folk Dancing and Ice Dancing in Academical Clubs. Then her dance interest could florish. But getting married and giving birth to three children led her leisure time in other directions: sailing and skiing and the dancing was resting.
All the children grew up and Mona also divorced. After 20 years as a school teacher Mona started working at Ericson Telecom Company and found her way to it's Square Dance Club. And what happened? She met Dusan in 2000! They were soul mates both loving dancing...
The Square dancing continued but Dusan also led Mona's feet into the Ballroom Dancing. They danced 10 years with Gunnar Lilja, they participated in other courses, on Öland among others, with wellknown Swedish dance profiles: Malin and David Watson, Tony Irving, Ingrid Beate Thompson, Elisabeth and Ivo, Jonathan and Oksana. Within this dance form they learned styling and dance techniques, especially within the Standard Dances.
Among these events Dusan and Mona heard about Round Dance (RD) and were so dedicated to this new dance form that they did a 3 year break in Square Dancing. Since most of the figures on higher levels in RD build on Ballroom it was fairly smooth to learn RD. They attended all levels at the same time and tried to learn as much as possible both from instructors and other dancers.
Soon Mona was interested in cueing and trained at home until it worked. Not to mention endless studies of cue sheets.
That is how we became a cuer/instructor couple ... but we still have much to learn ... top

© Copyright 2012 --- Mona Törnquist --- Last Updated 2012-08-26 Contact me?